Regulamin Serwisu Butikmarek.pl

Poniższy regulamin jest formą umowy każdego użytkownika z serwisem Butikmarek.pl, który należy przeczytać i zaakceptować przed dokonaniem rejestracji. Użytkowanie serwisu oznacza pełną akceptacją poniższych treści regulaminu.

1. DEFINICJE I TERMINY;

Butikmarek - Internetowa platforma handlowo - aukcyjna on-line o charakterze promocyjno – handlowym, w ramach której prowadzona są transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy użytkownikami. Portal umożliwia prowadzenie aukcji w trybie online, sprzedaży w opcji KUP TERAZ i aukcji standardowych tj. licytacji.
Portal - Butikmarek.pl prowadzony pod domeną internetową www.butikmarek.pl , która stanowi nieodłączną część tegoż portalu, którego właścicielem jest Agencja Reklamowo-Informatyczna "AdBoks" z siedzibą w Katowicach, 40-102 Katowice przy ulicy Złotej 5a, NIP 634-226-02-27, REGON 241859649
Towar - jest to przedmiot, rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji w formie Kup Teraz lub w drodze licytacji.
Kup-Teraz - jest to aukcja ze stałą ceną, w której brak jest możliwości licytacji a przedmioty kupuje się pojedynczo lub w ilości nie przekraczającej ustalonej przez sprzedającego, oraz po cenie ustalonej przez sprzedającego która jest niezmienna.
Licytacja - jest to aukcja polegająca  na bezpośrednim wystawieniu przedmiotu, towaru na sprzedaż w drodze licytacji. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która wylicytuje najwyższą kwotę za Towar w momencie zakończenia aukcji, lub zakupi przedmiot używając opcji KUP TERAZ czym automatycznie staje się nabywcą licytowanego Towaru.
Aukcja Standardowa - umożliwia sprzedaż jednorazowo, w procesie licytacji lub opcji KUP TERAZ, wszystkich dostêpnych pozycji.
Ogłoszenie – dodanie przedmiotu w trybie ogłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny a transakcja, której przedmiotem jest produkt/usługa o którym mowa w ogłoszeniu nie może odbyć się za pośrednictwem serwisu Butikmarek.pl
Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez serwis Butikmarek.pl na zasadach określonych w Regulaminie
Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadajaca aktywne konto na Portalu Butikmarek.pl. nabywająca Towary zgodnie z niniejszym regulaminem.
Sprzedający - użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w serwisie Butikmarek.pl niezależnie od rodzaju Transakcji
Konto - stworzony przez system obsługi aukcji profil użytkownika pod unikalną nazwą(loginem) w celu zarządzania Aukcjami, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe. Serwis Butikmarek.pl udostępnia dwa rodzaje kont. Konto sprzedawcy oraz Konto kupującego. Konto sprzedającego podlega weryfikacji.
Import akcji - import aukcji polega na wgraniu aktualnej oferty handlowej w postaci aukcji w serwisie Butikmarek.pl poprzez importer aukcji. Za importowane aukcje nie jest pobrana opłata
Komentarz - jest formą skróconego opisu transakcji obydwu stron przebytego przebiegu Procesu po aukcyjnego w tym przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z Opisem Aukcji.
Czynności po aukcyjne - to czynności, jakie wykonują obie strony (sprzedający i kupujący) po zakończeniu aukcji (w której doszło do transakcji). Polega on na wysłaniu lub osobistym dostarczeniu Towaru (kupującemu) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (sprzedającemu).
Opis Aukcji - zawiera dokładny opis sprzedawanego towaru lub usługi , jak również zasady i koszty wysyłki oraz dopuszczalne sposoby zapłaty za przedmiot.
Opłaty – Serwis Butikmarek.pl nie pobiera opłat za dodanie produktów do serwisu w formie aukcji zwykłych tj. bez opcji aukcji wyróżnionych, promowanych itp.
Rejestracja - wypełnienie formularza znajdującego się na stronie rejestracja serwisu Butikmarek.pl skutkujące automatycznym utworzeniem i założeniem w serwisie indywidualnego Konta Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik w celu korzystania w pełni z serwisu a w szczególności sprzedaży towarów , jest zobowiązany do dokonania pełnej aktywacji swojego konta.

2. REJESTRACJA

2.1 Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie: http://butikmarek.pl/funcs.php?name=konto&op=new_user i podania nazwy, pod którą Użytkownik będzie występował w serwisie Butikmarek, czyli tzw. loginu, hasła, adresu e-mail oraz pozostałych danych jak adres czy nr. telefonu na ktróre może przychodzić powiadomienie o sprzedanym przedmiocie. Login nie może zawierać członu z elementami: "www" oraz "_pl".
2.2 Do procesu rejestracji może przystąpić każda pełnoletnia osoba w pełni rozumiejąca treść tego regulaminu.
2.3 Po wypełnianiu formularza rejestracyjnego, na podany adres email przychchodzi link aktywacyjny, po kliknięcie w link następije aktywacja konta oraz automatycznie potwierdzenie adresu e-mail, w tym momencie rejestrujący staje się Użytkownikiem serwisu Butikmarek.pl
2.4 Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę danej osoby lub jego konta.
2.5 Aktywowane konto nie oznacza że użytkownik może od razu sprzedawać w produkty w serwise Butikmarek.pl, aby móc sprzedawać należy potwierdzić swoje dane poprzez przesłanie kwoty 1zł z swojego konta bankowego na wskazany rachunek bankowy firmy Adboks, właściciela serwisu Butikmarek.pl
2.6 Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią zmiany czy to w danych adresowych, czy kontaktowych.
2.7 Dokonując rejestracji w serwisie Butikmarek.pl, każdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Oświadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
2.8 Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji(sprzedaży), oraz na przekazanie danych (Imię, Nazwisko, Adres, Numer tel, Adres E-mail) po zakończeniu aukcji(sprzedaży) osobom będącym drugą (przeciwną) stroną transakcji. Serwis Butikmarek.pl nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych zgromadzonych w serwisie Butikmarek.pl
2.9 Rejestrując się, Użytkownik akceptuje i zgadza się na otrzymywanie wszelakich materiałów reklamowych oraz np. życzeń urodzinowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników serwisu.
2.10 Każdy Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez serwis Butikmarek.pl, w tym prawo do ich edycji a także prawa do żądania zaniechania ich przetwarzania. Każdy Użytkownik sam decyduje o zakresie prezentacji swoich danych innym Użytkownikom, dokonując stosownych ustawień swojego Konta Użytkownika


3. WERYFIKACJA BANKOWA

3.1 Niektóre funkcje Serwisu Butikmarek.pl są dostępne tylko po dokonaniu przez Użytkownika zarejestrowanego weryfikacji bankowej.
3.2 Weryfikacja bankowa polega na: dokonaniu z prywatnego/firmowego rachunku bankowego przelewu kwoty 1zł na numer rachunku bankowego firmy AdBoks właściciela serwisu Butikmarek z podaniem w tytule przelewu weryfikacyjnego swojego Loginu(nazwy użytkownika) w serwisie Butikmarek.pl
3.3 Po otrzmaniu przelewu i potwierdzeniu danych administrator serwisu odblokowuje konto i od tego momentu każdy użytkownik zweryfikowany ma możliwość wystyawiania przedmiotów na sprzedaż
3.4 Weryfikacja bankowa jest dobrowolna, jednak jej niedokonanie skutkuje brakiem dostępu Użytkownika do niektórych funkcji Serwisu Butikmarek.pl, a w szczególności takich jak zamieszczanie Ofert sprzedaży.
3.5 W przypadku niezgodności danych deklarowanych przez Użytkownika w trakcie procedury weryfikacji bankowej z danymi rachunku bankowego, uzyskanymi na podstawie przelewu środków pieniężnych, Administratorzy Serwisu mogą poprosić Użytkownika o dobrowolne przesłanie skanu (lub fotografii) dokumentu (np. dowodu osobistego) umożliwiającego potwierdzenie prawdziwości deklarowanych danych. Skany dokumentów po ukończeniu procesu weryfikacji bankowej są usuwane lub (w uzasadnionych przypadkach) archiwizowane oraz należycie zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem; służą one Administratorom wyłącznie do celów weryfikacji danych Użytkownika i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
3.6 Dane wymienione w pkt. 4 są zaszyfrowane i bezpieczne. Służą one Administratorom do identyfikacji osób, w razie zgłoszeń od uprawnionych organów państwowych (Policja, Prokuratura) oraz do porównania danych podanych przy weryfikacji bankowej oraz danych podawanych do przesyłek pocztowych innym Użytkownikom.
3.7 Przelew weryfikacyjny Użytkownika, który został zaksięgowany na koncie AdBoks właściciela serwisu Butikmarek.pl powoduje rozpoczęcie procedury przez Administratorów przelewu i weryfikacji danych podanych przez Użytkownika. Procedura weryfikacyjna trwa do 48 godzin (liczonych w dni robocze – od poniedziałku do piątku), począwszy od daty zaksięgowania wpłaty na wskazany numer rachunku bankowego firmy AdBoks
3.8 Dane zweryfikowane Użytkownika mogą zostać w szczególnych, uzasadnionych przypadkach zmienione przez Administratorów na wniosek Użytkownika.
3.9 Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji i zgłoszenia zmiany swoich danych w uzasadnionych przypadkach, takich jak np.: zmiana adresu zamieszkania, czy zmiana nazwiska
3.10 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo odmowy weryfikacji konta użytkownika bez podania przyczyny

4. KONTO

4.1 Rejestracja jak i prowadzenie konta w serwisie Butikmarek.pl jest całkowicie bezpłatne.
4.2 Użytkownik może posiadać jedno konto. W szczególnych przypadkach za zgodą i wiedzą administratora serwisu może być inaczej (dwa profile firmy lub wiele oddziałów itp..).
4.3 Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika, wszystkie Konta Użytkownika mogą zostać zablokowane do czasu usunięcia powielonych Kont Użytkownika
4.4 Absolutnie zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
4.4 W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad Regulaminu serwisu, konto zostanie zablokowane.
4.5 Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Serwisu. Administrator serwisu ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i zdecydowaniu o usunięciu konta
4.6 Administratorzy mogą odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli:
     Użytkownik posiada Transakcje, które nie zostały zakończone lub rozliczone;
     Użytkownik pozostaje w sporze rozstrzyganym przez Centrum Sporów
     Konto Użytkownika zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu;
     W takim wypadku usunięcie może nastąpić po ustaniu powyższych przyczyn.
4.7 Konto użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych z jego przeznaczeniem zostanie zawieszone lub usunięte.
4.8 Każde nowe zarejestrowane konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Nowo założone konto staje się kontem do zakupu, aby mieć możliwość sprzedaży użytkownik musi przejść procedurę weryfikacyjną opisaną w punkcie 3 regulminu
4.9 Wystawianie aukcji jest możliwe po wcześniejszym zweryfikowaniu danych osobistych właściciela.
4.10 Administrator może zawiesić konto w przypadku podejrzenia o nieprawdziwych danych osobowych lub w przypadku utraty zaufania co do osoby. W przypadkach szczególnych administrator może zablokować konto w trybie natychmiastowym.
4.11 Użytkownik posiadający aktywne konto w serwisie może założyć sobie subdomenę z własną nazwą(jeżeli takowa jest wolna) w domenie butikmarek.pl, wówczas konto będzie rozpoznawalne w sieci i będzie prowadziło do prywatnego butiku. np. twojanazwa.butikmarek.pl. Zakładane subdomeny są odpłatne, zgodnie z cennikiem serwisu butikmarek.pl

5. AUKCJE / PRZEDMIOTY / TRANSAKCJE

5.1 Tylko zweryfikowany Użytkownik ma prawo dodać przedmiot na Sprzedaż.
5.2 Użytkownik, chcący kupić przedmiot w serwisie butikmarek.pl, nie musi przechodzić procesu pełnej weryfikacji.
5.3 Sprzedający jest zobowiązany przygotować oferę która powinna zawierać: adekwatny tytuł, precyzujący przedmiot Oferty, zgodny ze stanem faktycznym opis Towaru, oraz warunki finalizacji Transakcji w tym koszty ptrzesyłki.
5.4 Osoba dodająca Ofertę sprzedaży, odpowiedzialna jest za wszelkie szkody wynikające z błędów lub nieścisłości w opisie Oferty, czy w związku z dodanymi do Oferty zdjęciami.
5.5 Użytkownik kupujący nie ma obowiązku kierowania dodatkowych pytań o przedmiot do Użytkownika sprzedającego. Kupujący nie ma obowiązku kierowania próśb o zdjęcia dodatkowe.
5.6 Każdy Przedmiot może zostać zweryfikowany przez Administratorów pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem. Towar zweryfikowany negatywnie lub niespełniający warunków opisanych powyżej może zostać usunięty przez Administratorów bez wcześniejszego ostrzeżenia o takim usunięciu.
5.7 Przedmioty, które mogą sugerować swoją ceną, opisem bądź wyglądem, że są zamiennikami produktu markowego, nie zawierające informacji w opisie o takim fakcie, będą usuwane, a Konto Użytkownika może zostać zablokowane.
5.8 Użytkownik może dodawać do serwisu Przedmioty nowe jak i używane.
5.9 Użytkownik może wystawiać w serwisie przedmioty "Markowe", oraz tak zwane "Nie Markowe", to znaczy np. odzież, obuwie, galanteria itp...  mniej znanych producentów lub zupełnie nie znanych producentów
5.10 Użytkownik kupujący przed zawarciem Transakcji ma obowiązek z dokładnym zapoznaniem się z warunkami na jakich sprzedający Użytkownik dokonuje Transakcji.
5.11 Anulowanie Aukcji przez sprzedającego może nastąpić gdy nie ma żadnych ofert kupna w danej aukcji wyjątkiem jest przypadek wystąpienia przyczyn całkowicie niezależnych od sprzedającego. Obowiązkiem sprzedającego jest wtedy wyjaśnienie sytuacji
5.12 Oferta sprzedaży Towaru, dodana w odpowiedniej kategorii posiada określoną przez zamieszczającego ją Użytkownika cenę oraz warunki finalizacji. Akceptacja danej Oferty sprzedaży Towaru staje się prawnie wiążąca (tj. jest przyjęciem oferty) dla Użytkownika kupującego w momencie wybrania opcji "KupTeraz" i potwierdzenia chęci zakupu.
5.13 Warunki przyjętej Oferty, będącej przedmiotem Transakcji, są prawnie wiążące dla obu stron Transakcji.
5.14 Każdy kupujący który zawarł tranzakcję (kupił przedmiot) zobowiązany jest do przekazania środków określonych w Ofercie na konto bankowe Sprzedającego w terminie do 7 dni od finalizacji Transakcji, o ile ustalenia pomiędzy stronami Transakcji nie stanowią inaczej.
5.15 Każdy sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia danych koniecznych do finalizacji Transakcji w terminie 7 dni od daty nawiązania tej Transakcji.
5.16 Brak przelewu na kocie sprzedającego w ciągu 7dni, jest podstawą do uznania przez sprzedającego, Transakcji za zerwaną oraz do wystawienia Komentarza negatywnego.
5.17 Cena towaru na aukcji i po jej zakończeniu jest ceną wiążącą tak dla sprzedającego jak i kupującego i nie może zostać zmieniona w żaden sposób. Do ceny można doliczyć tylko koszty transportu towaru    
5.18 Kupujący w momencie zawierania Transakcji(zakupu) akceptuje wszystkie warunki ustalone przez Sprzedającego, tj. cenę przedmiotu jak i koszty przesyłki takie, jak opisane w polach do tego przeznaczonych.
5.19 Zabronione jest podawanie cen za przedmiot w opisie aukcji, na zdjęciach aukcji od tej ustalonej w opcji KupTeraz czy też w licytacji.
5.20 Sprzeadający nie ma prawa żądać ceny wyższej za przedmiot od tej za którą sprzedał przedmiot w serwisie Butikmarek.pl czy to w opcji Kup Teraz czy też w drodze licytacji
5.21 Kupujący który zakupił przedmiot poprzez serwis Butikmarek.pl nie ma żadnych praw do niego w przypadku gdy jej konto zostaje usunięte lub zablokowane.
5.22 Sprzedawany przedmiot poza wystawioną aukcją. Wykryte przypadki będą skutkowały blokowaniem lub usunięciem kont
5.23 Przedmioty wstawiane w nieswoich kategoriach będą usuwane aby w przejżysty sposób usprawnić użytkownikom korzystanie z portalu oraz jego czytelność.
5.24 Niedopuszczalnym jest sprzedaż pomiędzy kontami Powiązanymi należącymi do jednej osoby.
5.25 Wszystkie tranzakcje w serwisie Butikmarek.pl są cenami brutto (z VAT).
5.26 Każda aukcja musi być przypisana (wystawiona) w odpowiedniej dla siebie kategorii. W przypadku nie znalezienia kategorii prosimy wystawić towar w dziale Pozostałe
5.27 O zgodności co do anulowanej transakcji decydują dwie związane strony, w przypadku niezgodności ich interesów sprawę rozstrzygnięcia sporu można wnieść do właściwego Sądu.
5.28 Ogłoszenia typu poszukuję, zamienię, oddam powinny być dodawane tylko do kategorii "poszukuję, zamienie, oddam". Ogłoszenia powinny być szczegółowo opisane tak aby druga strona dokładnie wiedziała co jest przedmiotem wymiany, oraz za jaki przedmiot może nastapić wymiana. Osoby zainteresowane wymianami powinny kontaktować się z celu finalizacji z drugą stroną poprzez formularz kontaktowy dostępny w profilu każdego użytkownika(wyślij pytanie do sprzedającego).

6. KOMENTARZE

6.1 Każdej ze stron przysługuje prawo do wystawienia komentarza po zrealizowanej transakcji.
6.2 Komentarz może być:
      pozytywny
      neutralny
      negatywny
6.3 Komentarz powinien być skróconym opisem opisem transakcji jak również dostawy zakupionego przedmiotu.
6.4 Komentarz może zostać usunięty przez administratora jeśli;
      narusza godność osobistą.
      którego treść jest niezgodna z rzeczywistym przebiegiem Transakcji
      jeżeli jego treść wyraźnie wskazuje na pomyłkę
6.5 Zabroniona jest publikacja w treści Komentarzy fragmentów rozmów prywatnych, danych osobowych, treści obraźliwych, wulgarnych lub oczerniających. Komentarz nieadekwatny do przebiegu transakcji może zostać usunięty zgodnie z punktem 6.4.
6.6 Na wniosek użytkownika mogą zostać usunięte komentarze odwetowe.
6.7 Zabranie się wystawiania komentarzy promujące inne strony, produkty, firmy nie mające nic wspólnego z serwisem Butikmarek.pl

7. SPORY TRANZAKCYJNE

7.1 Problem z finalizacją transakcji można zgłosić po upływie 7 dni od daty jej zawarcia, poprzez centrum sporów.
7.2 Po zgłoszeniu problemu z transakcją kontrahenci mają prawo przedstawić swoje stanowisko w sprawie w ciągu kolejnych 7 dni w zakładce Moje konto > Spory > Spory  oraz przesłać stosowne załączniki, ułatwiające rozstrzygnięcie sporu. Wgląd do załączników ma tylko administrator serwisu Butikmarek.pl.
7.3 Jeśli po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia sporu jego uczestnicy nie dojdą do porozumienia – o rozstrzygnięciu decyduje administrator serwisu Butikmarek.pl na podstawie zgłoszonych opinii i przesłanych załączników. W szczególnych przypadkach może on poprosić jedną ze stron o przesłanie dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
7.4 Brak kontaktu ze strony użytkownika, któremu został założony spór, przez 7 dni jego trwania, skutkuje automatycznym uznaniem niedopełnienia warunków transakcji przez tę osobę co skutkuje zablokowaniem konta.
7.5 Kontrahent, który nie wywiązał się z transakcji na zasadach, które przewiduje regulamin serwisu Butikmarek.pl, otrzymuje za pierwszym razem ostrzeżenie a za drugim razem konto zostaje zablokowane.
7.6 Jeżeli spór jest rozstrzygnięty na korzyść Sprzedającego, prowizja od transakcji zostaje zwrócona na jego konto w serwisie Butikmarek.pl przeważnie w przeciągu 48 godzin.
7.7 Jeżeli spór kończy się remisem, kontrahenci nie otrzymują ostrzeżeń, a prowizja od transakcji nie zostaje zwrócona na konto Sprzedającego. W przypadkach uznanych za uzasadnione prowizja ta może jednak zostać zwrócona decyzją administratora serwisu Butikmarek.pl
7.8 Spór transakcyjny można zgłosić maksymalnie do 30 dni od daty zawarcia transakcji
7.9 Spór transakcyjny dotyczący tej samej transakcji może rozpocząć tylko jeden z kontrahentów. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.

8. PŁATNOŚCI

8.1 Usługi świadczone przez serwis Butikmarek.pl są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Sprzedający.
8.2 Wysokość opłat, zasady naliczania oraz spłaty należności są opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
8.3 Serwis Butikmarek.pl zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.
8.4 Serwis Butikmarek.pl zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, udzielania rabatów pobieranych prowizji zarówno od sprzedanych przedmiotów jak i wystawianych dla najlepszych sprzedających.
8.4 Sprzedawcy posiadający "konto firmowe" zawsze otrzymają FV w momencie zasilenia konta. Po dokonaniu płatności FV zostanie automatycznie wygenerowana, oraz wysłana na dres email.
Aby dokonac płatności należy przejdź do Moje konto/Saldo,wpłata. Wszystkie wygenerowna FV znajdować się będą w dziale Moje konto/Konto firmowe/Faktury
8.5 Wszystkie płatności prosimy regulować poprzez swoje konto w serwisie. Moje konto/Saldo,wpłata. Jeżeli saldo jest większe od kwoty wpłaty, możesz wpisać kwotę za poprzedni miesiąc rozliczeniowy
8.6 W przypadkach gdy dokonasz wpłaty na nasze konto bankowe obowiązkowe jest podanie w tytule przelewów swoją nazwę(login) użytkownika z serwisu Butikmarek.pl, oraz za co jest wpłata, dotyczy to tak kont firmowych jak i kont osobistych
8.7 Za każde przypomnienie o przeterminowanej płatności dla sprzedawców będzie doliczana kwota zgodnie z cennikiem

9. TREŚCI OBRAŹLIWE

9.1 Za obraźliwe uznaje się wulgaryzmy (wykropkowane częściowo, niedokończone oraz te w językach obcych), wypowiedzi rasistowskie, erotyczne i nawołujące do nienawiści, poniżanie i wyśmiewanie innych Użytkowników. Każda wiadomość poniżej poziomu kultury może zakończyć się częściową blokadą Konta lub mailowym upomnieniem.
9.2 Jeśli Użytkownik zgłasza obraźliwą wypowiedź, która została sprowokowana przez tego Użytkownika lub sam Użytkownik również wypowiadał się w sposób obraźliwy, na obie strony rozmowy może zostać nałożona blokada kont tych użytkowników.
9.3 Jeśli po otrzymanej blokady Użytkownik nie wykaże poprawy zachowania, jego konto w serwisue Butikmarek.pl może być zablokowane na stałe.

10. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I ZAKAZANA SPRZEDAŻ

10.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu Butikmarek..
10.2 Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serisu Butikmarek.pl zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu.
10.3 Kategorycznie zabrania się Użytkownikom zamieszczania w serwise Butikmarek.pl treści i materiałów, które w szczególności:
       - są sprzeczne z obowiązującym prawem,
       - naruszają prawa innych Użytkowników, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie,
       - są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
       - wzywają do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
       - nawołują do aktów przemocy,
       - obrażają Użytkowników lub osoby trzecie,
       - bez uzyskania pisemnej zgody administratora serwisu Butikmarek.pl promują inne strony czy serwisu internetowe,
       - zawierają treści o charakterze pornograficznym,
       - zawierają treści o charakterze reklamowym i komercyjnym,
       - stanowią odnośniki (linki) prowadzące do stron internetowych zawierających treści opisane powyżej.
10.4 Każdy Użytkownik w serwise Butikmarek.pl może sprzedać to czego jest jedynym właścicielem oraz ma do tego prawo (aby pozbyć się praw własności) lub posiada  zezwolenie osoby (właściciela) danego przedmiotu lub usługi. Jeżeli jesteśmy współwłaścicielem, potrzebna jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli. Wszelkiego rodzaju zakazane przez Polskie Prawo przedmioty zakazane są również w portalu Butikmarek.pl. Wszelkie towary niedopuszczalne do obrotu w Polsce, są również niedopuszczalne w serwisie Butikmarek.pl. Wszelkie towary niespełniające norm polskich lub europejskich są również niedopuszczalne w serwisie Butikmarek.pl. Użytkownicy portalu Butikmarek.pl powinni mieć świadomość, że nieznajomość przepisów prawa szkodzi.
10.5 Każdy Użytkownik może wystawiać w serwisie przedmioty zarówno nowe jak i używane, markowe oraz nie markowe pasujące do kategorii tematycznych aktualnie dostępnych w serwisie. Przedmioty nie pasujące do danej kategorii lub łamiące postanowienia niniejszego regulaminu zostaną usunięte
10.6 W serwisie Butikmarek.pl zakazana jest sprzedaż przedmiotów, towarów pochodzących z kradzieży, podejrzanych o pochodzenie z kradzieży, pochodzących z przemytu, podejrzanych o pochodzenie z przemytu, wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi oraz wszelkich towarów pochodzących z nielegalnych źródeł lub bezpośrednio narażonych na konflikt z prawem. Szczególnie nie wolno umieszczać towarów łamiących znaki firmowe (TM), prawa autorskie, lub wszelkie inne licencje oraz zezwolenia. Nie wolno sprzedawać które które nie są zgodne z obowiązującym Polskim Prawem. Nie wolno sprzedawać przedmiotów narażających bezpośrednio inne osoby na poniesienie strat materialnych lub intelektualnych.     
10.7 Użytkownik zamieszczając w serwisie Butikmarek.pl treści, materiały oraz publikując Oferty zaświadcza, że są one wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich. Równocześnie Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie (nie ograniczone na rzecz podmiotów lub osób trzecich), prawa do publikacji wizerunku oraz publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet zamieszczanych treści, materiałów i Ofert.
10.8 W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu, Administratorom przysługuje prawo ich usunięcia bez wcześniejszego informowania Użytkownika o tym fakcie.
10.9 W przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami w stosunku do Butikmarek.pl z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie przez Użytkownika treści, materiałów lub Oferty, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za ten czyn oraz pokryć koszty ewentualnego postępowania sądowego, pomocy prawnej (zastępstwa procesowego) oraz odszkodowań (zadośćuczynień) zasądzonych lub uznanych w drodze zawartej ugody.
10.10 Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Administratorów o zaistnieniu faktu opisanego w punkcie 10.8.
10.11 Stanowczo zakazane są wszelkie działania mogące zakłócić prawidłowe działanie serwisu Butikmarek.pl polegających w szczególności na dokonywaniu Transakcji    fikcyjnych oraz Transakcji między Kontami należącymi do tej samej osoby. Dokonanie takich transakcji będzie skutkować zawieszeniem Kont stron Transakcji oraz  usunięciem ich z Serwisu Butikmarek.pl
10.12 Użytkownicy Zarejestrowani ponoszą pełną, całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone na serwise Butikmarek.pl treści, przedmioty oraz Oferty, a także za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z Regulaminem.
10.13 Serwis Butikmarek.pl zastrzega sobie prawo do nakładania kar finansowych za użytkowanie serwisu Butikmarek.pl nie zgodnie z niniejszym regulaminem

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BUTIKMAREK.PL

11.1 Serwis Butikmarek.pl nie ponosi żadnych odpowiedzialności za ewentualne niezgodności, wady techniczne, wady ukryte, wady prawne, wystawianych na aukcjach internetowych oraz subdomenach w ramach serwisu Butikmarek.pl przedmiotów, towarów oraz usług i ofert kupna a także treści za publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu
11.2 Pełną odpowiedzialność za przedmioty, towary oraz treści i oferty sprzedaży i kupna wystawiane przez sprzedających w serwise Butikmarek.pl ponoszą jego Użytkownicy.
11.3 Butikmarek.pl, stosownie do pkt. I Regulaminu, tylko umożliwia platformę(serwis butikmarek.pl) do prowadzenia Aukcji w trybie on-line, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych towarów należących do Użytkowników serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu Butikmarek.pl oraz za nie wywiązanie się z zawieranych przez Użytkowników transakcji(umów).
11.4 Butikmarek.pl zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania Aukcji, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem(listą towarów i usług zakazanych lub prawem).
11.5 Butikmarek.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy techniczne spowodowane awarią systemu, serwerów lub innymi przeciwnościami losu niezależnymi od Butikmarek.pl
11.6 Zgłaszając towary lub usługi do aukcji Sprzedający automatycznie potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów lub usług bez ograniczeń.
11.7 Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swojego konta w serwisie Butikmarek.pl, oraz usunięcia wszystkich danych osobowych związanych z swoim kontem..
11.8 Wszelkie spory, których stroną będzie Serwis Butikmarek.pl, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.1 Butikmarek.pl, za priorytet stawia sobie dobro i satysfakcję klienta. Zależy nam na tym, aby nasz serwis był platformą szybkich i przyjaznych transakcji oraz zapewnienia należytej ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.
12.2 Administratorem danych osobowych jest firma AdBoks właściciel serwisu Butikmarek.pl
12.3 Adboks właściciel serwisu Butikmarek.pl zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem:
     - danych statystycznych nie pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników;
     - udostępnienia danych osobowych Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
12.4 Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych (za pomocą formularza zmiany danych, dostępnego w serwisie po zalogowaniu) oraz do żądania usunięcia swoich danych (zasady usuwania danych zostały opisane w Regulaminie)
12.5 Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych drugiej stronie Transakcji, w celu skutecznej realizacji postanowień umownych.
12.6 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, oraz  przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w celach reklamowych.
12.7 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofertach, oraz innych wiadomości i powiadomień od Administratorów Serwisu Butikmarek.pl    
12.8 Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania usług serwisu Butikmarek.pl, chyba że uzyskali uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane dane od serwisu Butikmarek.pl informacje, Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem tranzakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku tranzakcji(aukcji).
12.9 Cookies, serwis Butikmarek.pl wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Cookies, to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej,jednak wyłączenie w opcjach przeglądarki zgody na zapisywanie plików "cookies" może wpłynąć na wyświetlanie strony i powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Serwis Butikmarek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. Jaka kolwiek zmiana regulaminu wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia
13.2 W przypadku braku akceptacji nowych postanowień przez Użytkownika, o których mowa w punkcie 13.1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy międzu serwisem Butikmarek.pl a Użytkownikiem.
13.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania tj. 10.marzec.2014roku.


Załącznik nr.1 / Cennik
 

Płatności stat4u